ARAS Za lepší ČTZa lepší ČT

Iniciativa rozšíření dialogu o televizi veřejné služby
u příležitosti volby generálního ředitele v roce 2023.


Za lepší ČT

O co jde v této iniciativě?

V posledních letech jsme zažili zpochybňování ČT a její role, jakkoli prokázala svoji jedinečnost v řadě kritických okamžiků naší společnosti i svojí dlouhodobou rolí v oblasti filmové a televizní tvorby. Na druhé straně - možná i ve snaze jakkoli nepodkopávat její pozici - ustaly některé zpětné vazby vůči instituci, která musí být předmětem živého dialogu ve vyvíjející se společnosti i mediálním prostředí.
U příležitosti blížící se volby generálního ředitele ČT jsme se rozhodli shromáždit a zformulovat otázky, které považujeme za podstatné a inspirativní pokládat v momentě, kdy volební rytmus dospěl do momentu zvažování, kdo instituci povede v dalším období. Tyto otázky jsme ještě před volbou poslali jednotlivých kandidátům, členům Rady ČT a současně je zveřejňujeme. Na této stránce zveřejníme případné odpovědi kandidátů a jejich oficiální reakce. 

Věříme, že i samotné veřejné kladení těchto otázek může napomoci  kvalitnější debatě o této instituci a v posledku i dobrému rozhodnutí Rady ČT o jejím vedení pro příští období.

Za lepší ČT

Z čeho otázky vycházejí?

Před několika měsíci jsme oslovili prostřednictvím této stránky, sociálních sítí i dalších kanálů nejširší i odbornou veřejnost se žádostí o zaslání podnětů strukturovaných do tří oblastí (viz níže), které mají vliv na obsah, identitu i fungování ČT. Otázky jsou syntézou podnětů, které se sešly i z podnětů dlouhodobě diskutovaných na různých platformách. Rada ARAS iniciovala dobrovolnou redakční skupinu ve složení režisér a producent Vít Janeček (koordinátor za ARAS), sociolog Jaromír Volek a dramaturg, producent a pedagog Petr Kubica, kteří sestavili finální soubor otázek, ty najdete níže. 

ČT jako producent

1. Čím zejména se má ČT odlišovat od komerčních televizí? Co ze stávající původní produkce a obsahu považujete za unikátní a hodné rozvíjení a podpory? Můžete uvést na příkladě nejfrekventovanějšího typu televizní produkce - seriálu - co nejkonkrétněji, jaké znaky odlišují seriál veřejné služby od libovolného komerčního seriálu?

2. Jaké druhy produkce, žánry,  subžánry ale i způsoby televizní novinářské praxe považujete za perspektivní v kontextu rostoucí konkurence streamingu oproti klasickému vysílání? Vnímáte v této oblasti deficity? Pokud ano, jak na ně chcete reagovat?

3. Jaká je podle vaší představy proporční alokace prostředků na původní tvorbu: seriálovou, dramatickou, dokumentární, animovanou, zpravodajství? Jakou část prostředků má ČT proporčně věnovat na jednotlivé segmenty? Do jaké míry má být ČT součástí národní kinematografie.

4. Kodex České televize stanovuje, že Česká televize věnuje ve skladbě programu „zvláštní péči rovnoprávnosti uplatnění mužů a žen“. Ucelená přesná analýza chybí, ale v klíčových debatách ČT dlouhodobě dominují muži. Plánujete dosáhnout vyváženější zastoupení mužů a žen ve vysílání ČT, aby její obsah lépe reflektoval zastoupení žen ve společnosti?

Vnitřní procesy a organizace

1. Generální ředitel jako statutární orgán může zcela měnit procesy vnitřního rozhodování ČT ve všech ohledech. Modely vnitřního uspořádání a řízení se za více než  30 let polistopadové existence v různých obdobích dost lišily. Znáte detailně status quo? Jak vnímáte a hodnotíte stávající způsob řízení televize a nastavení procesu rozhodování o vývoji, produkci i programu? Chcete ve stávajícím modelu něco zásadně měnit?

2. Pro mnoho veřejných institucí je klíčovým, často i povinným prvkem, obsazování pozic výběrovým řízením. ČT touto povinností není legislativně vázána, od jaké pozice považujete za zásadní obsazovat místa v ČT transparentním výběrovým řízením na základě odborných kritérií a komisí?

3. Na straně vývoje a výroby jsou v současném systému klíčovými osobami tzv. kreativní producenti, kolem kterých se shromažďují spolupracující dramaturgové. Jejich reálné pravomoci rozhodovat o realizaci konkrétních děl jsou nevelké, spíše připravují podklady pro kolektivní orgán, který je ale zase jmenován z jednoho bodu. Považujete tento model za přínosný a pokud na něm chcete něco změnit, jaká je vaše konkrétní představa? Považujete větší rozhodovací autonomii individuálních producentů oproti stávajícímu stavu za žádoucí či nikoli?

4.  Jak chcete zajistit, aby podíl regionálních televizních studií na celostátních vysílacích okruzích činil minimálně 20 % celkového vysílacího času v měsíčním úhrnu, jak požaduje Zákon o ČT 483/1991?

5.  Jeden z dlouhodobých problémů české žurnalistiky je práce novinářů a novinářek jako OSVČ. Tento systém je rizikový z hlediska jejich nezávislost, protože typicky umožňuje okamžité ukončení spolupráce, a dopadá hůře na rodiče (typicky ženy).  Vnímáte tento stav i jako problém ČT a chcete jej nějak řešit?

6. Kodex České televize stanovuje, že Česká televize „všestranně vytváří dobré tvůrčí zázemí a podmínky pro svobodnou konkurenci nápadů a jejich realizací založenou na rovné příležitosti“ a „věnuje zvláštní péči rovnoprávnosti uplatnění mužů a žen, a to jak v provozu České televize, tak ve skladbě programu“. V manažmentu ČT i vedení redakcí lze vnímat disproporci. Je pro vás tato otázka tématem a jak to případně chcete zlepšit?

ČT jako vysílatel

1. Do jaké míry považujete stávající systém Hodnocení plnění veřejné služby ČT za adekvátní? Uvažujete o změnách při získávání zpětné divácké vazby?  

2. ČT posledních let významně pracuje s kritériem “spokojenosti”. Nespokojený divák v této perspektivě implikuje selhání. Jak se stavíte k tomuto kritériu a jaký je váš názor na to, že televize veřejné služby by měla být rovněž výzvou v tématech i způsobech komunikace, které nutně mohou působit kontroverzně, tedy nutně vyvolávat i nespokojenost? Jaká jsou pro vás hlavní kritéria relevance a kvalitativního hodnocení (mimo kritéria sledovanosti)?

3. Jaká konkrétní úsporná opatření plánujete pro případ, že v příštím roce nebudou navýšeny poplatky za vysílání? Kterých oblastí se tyto úspory dotknou, a v jakém finančním objemu? Uvažujete v rámci úsporných opatření o navýšení indexu reprízovosti? Pokud ano, v jakém rozsahu? Nebo byste hledal argumenty pro podporu návratu většího objemu reklamy do ČT? Jednou z méně obvyklých cest zlepšení finanční situace ČT by mohla být i redukce některých nákladných akcí, jejichž vysílání taxativně určuje Kodex ČT. Podporoval byste takovou redukci v tomto dokumentu a případně jakým směrem? 

4. Jaký je váš pohled na dabování vs titulkování zahraničních filmů a pořadů, co v tomto směru budete prosazovat?

Zde zveřejňujeme reakce kandidátů a jejich oficiální koncepce (v pořadí dle doručení)

 Odpověď od Jana Šterna: "Dobrý den, zveřejněte hned můj projekt, je tam vše, na co se ptáte."
Oficiální koncepce Jana Šterna
Odpovědi na otázky od Jana Součka
Odpovědi na otázky od Pavla Hřídela  Oficiální koncepce Pavla Hřídela
Odpovědi na otázky od Petra Dvořáka


Užitečné linky: 
Stránka Rady ČT k tématu volby GŘ ČT